Aan de hand van een aantal onderwerpen wil Mooi Wageningen informatie geven over de politiek die de verschillende partijen in Wageningen bedrijven. In deze terugblik op de raadsperiode 2018-2022 vatten we samen wat de partijen werkelijk  doen ze  voor natuur en leefomgeving. 

Wat hebben de partijen gedaan om bij realisatie van zonne-energie in en rond Wageningen ook verbetering van biodiversiteit te realiseren? Wat is de inzet van partijen geweest om zon op daken en boven parkeerterreinen te versnellen?

Het verbeteren van biodiversiteit is een kernpunt in de Visie Buitengebied. In de Visie Buitengebied wordt tegelijkertijd ook een opgave van 80 hectare zonneparken gesteld. Bij zonne-energie gaat het echter niet alleen om realisatie van zonneparken, maar ook om het beleggen van daken met zonnepanelen, zodat er minder areaal zonnepark nodig is. Door zonneparken regionaal te realiseren i.p.v. lokaal, ontstaan bovendien betere kansen om zonneparken op de juiste plaats en met de minste schade aan biodiversiteit te realiseren. Het eerste zonnepark langs de Haarweg is gerealiseerd, maar daarbij is weinig te zien van verbetering van natuurwaarden. Hoe zit het met ruimte voor lichtinval op de vegetatie tussen panelen, verschralend beheer, inrichting van kruidenrijke stroken of hagen?

Positie partij bij de stemming in de raadsvergadering
1. Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg 10/12/2018
• Raadsvoorstel Bestemmingsplan Zonnepark Haarweg)
o voor GL, D66, PvdA, VVD, CDA, CU, Connect, SP
o tegen SPW
• Amendement (GL) Vergroten afstand tussen heg en zonnepark aan de westelijke perceelgrens
o unaniem aangenomen
• Motie (Connect) Onderzoek gevolgen biodiversiteit en bodemkwaliteit, en meenemen multifunctionele invulling bij vergelijkbare projecten
o voor GL, SPW, D66, PvdA, VVD, CDA, CU, Connect,
o tegen SP

Wat de fracties zeiden:
VVD: “Duurzame producten zoals zonnevelden worden niet door de overheid of milieuclubs aangelegd maar door bedrijven.”
VVD: “De VVD ziet geen geschikte locaties voor windmolens in Wageningen, zonneparken zijn een geschikt alternatief.”
Stadspartij: “Onze coalitie loopt rond als een kip zonder kop, zonder visie. Snel even wat zonnepanelen neerleggen en dan gaan we later wel nadenken over wat we eigenlijk hadden moeten doen.”
Connect: “het halen van de klimaatambitie van Wageningen is van groot belang voor iedereen.”
CU: “We roepen het college op om te blijven werken aan andere zonneparken en zonnepanelen op daken.”
CDA: “We moeten constateren dat de omgevingsdialoog bij het ontwikkelen van dit plan niet goed heeft plaatsgevonden.”

2. Raadsvoorstel voorlopige randvoorwaarden criteria zonneparken in Wageningen 15/4/2019
• Geamendeerd raadsvoorstel
o voor GL, D66, PvdA, VVD, CDA, CU, Connect, SP
o tegen SPW
• Amendement (GL) zo snel mogelijk visie, tot dan alleen plannen voor zonneparken binnen het Pilot Energiek Landschap
o voor GL, D66, PvdA, CU, SP
o tegen SPW, VVD, CDA, Connect
• Amendement (D66) Bijdrage aan de innovatiekracht energie(k) landschap
o voor GL, D66, PvdA, CDA, CU, Connect
o tegen SPW, VVD, SP
• Motie (VVD) Aansluiten bij regionale doelstellingen op het gebied van klimaat en energie
o voor GL, PvdA, CU, SP, Connect, VVD, SP
o verdeeld D66
o tegen SPW

Verworpen Amendementen
(SPW) zo snel mogelijk visie, tot dan plannen voor zonneparken aanhouden.
(Connect) Maximaal 14 ha zonneparken tot 1 januari 2021, mits er geen integrale visie is (Connect) Meerdere randvoorwaarden toevoegen voor periode tot visie op buitengebied.

Wat de fracties zeiden:
GL: “De gemeente moet onderzoeken hoe we zonneparken kunnen inzetten om natuur en landschap in Wageningen te herstellen en te versterken.”
Stadspartij: “Er dreigen overhaaste beslissingen genomen te gaan worden, zonder er goed over na te denken en zonder er draagvlak voor te creëren.”
PvdA: “Zonder draagvlak is deze energietransitie niet mogelijk. Uit de stad horen wij: leg nou eerst maar eens al die daken vol. Daarom roep ik nogmaals het college op om gehoor te geven aan de motie van de PvdA uit 2012: maak het mogelijk dat alle monumenten ook zonnepanelen krijgen.”
VVD: “Ik begrijp de bezwaren tegen de verandering in het landschap, maar als je geen veranderingen wil, dan moet je ook geen ambities hebben om duurzamer te worden.”
CDA: “Er is een integrale afweging en een betere waarborg nodig voor het landschap van het Binnenveld en De Eng”.
Connect: “Zolang er geen visie ligt willen wij het maximum aantal hectaren zonneparken verlagen.”

3. Visie Buitengebied 13/07/2020
• Raadsvoorstel visie buitengebied
o voor GL, D66, SPW, PvdA, Connect, CU, CDA
o tegen VVD, SP
• Amendement (GL) Hagen rond zonnevelden moeten uit inheemse soorten bestaan
o voor GL, SPW, D66, VVD, PvdA, CU, CDA, SP
o tegen Connect
• Verworpen amendement (VVD) Voorwaarden voor aanleg zonneparken wijzigen zodat meer zonneparken in buitengebied mogelijk wordt.
o voor VVD, CDA, Connect
o tegen GL, SPW, D66, PvdA, CU, SP
• Verworpen motie (Connect) inzetten op zonneparken met multifunctionele invulling.

Wat de fracties zeiden:
D66: “Deze visie is een stap voor duurzame energie en natuur inclusieve landbouw. Dat vraagt om meer ruimte en daar zullen we de open ruimte voor moeten gaan gebruiken. Dat zal zichtbaar zijn.”
GL: “Uitgangspunt voor de zonnevelden en de hagen er omheen moet zijn dat die hagen uit kunnen groeien tot natuurlijke brede hagen. Zodat ze daadwerkelijk bijdragen aan natuur en landschap. Het worden mooie natuurlijke hagen en geen – waar sommige mensen bang voor zijn – begraafplaatshagen.”
SP: “De opgaven voor de energietransitie vereisen een sturende overheid die grootschalige projecten realiseert. Geen afzonderlijke gemeente waar de laatste min of meer openbare ruimte wordt bedekt met zonnevelden en soms enige haagjes omdat Wageningen zo nodig de braafste van de klas wil zijn”
GL: “We zijn niet tegen zonnevelden, maar onze voorkeur gaat uit naar windmolens.”
CU: “we zijn nu wel een beetje klaar met al dat geneuzel over die windmolens.”
VVD: De VVD vindt een groene rand om de stad niet wenselijk.”

4. Programmabegroting 2019-2022 – 13/11/2018

  • Motie (VVD): Opstellen makkelijk meetbare indicatoren voor kwantiteit en kwaliteit groen

Unaniem aangenomen

Wat de fracties zeiden:

VVD: “moeten wij voorzichtig zijn met het groen in de stad en het liefst ook de kwaliteit en de hoeveelheid daarvan verbeteren”

GL: “Wij roepen al jaren dat wij Wageningen groener willen maken en daar hebben wij ook allemaal mooie plannen voor, maar het is nu nog niet te meten.”

  • Motie (Stadspartij): Installaties voor energieopwekking verbieden in de groene contour om Wageningen
    • Voor: Stadspartij
    • Tegen: Alle anderen

Wat de fracties zeiden:

Stadspartij: “Klimaatneutraal 2030 is een geweldig streven, maar het mag niet ten koste gaan van lokale natuur en een bedreiging vormen voor de biodiversiteit. Ik sta hier vandaag voor de bescherming van het Binnenveld.”

D66: “Een verbod, dat kunnen we niet maken, dat is niet geloofwaardig in het kader van de ambitie die Wageningen koestert.”

Connect: “Wij begrijpen ook niet echt waarom er gekozen is voor alle installaties, waarvoor energieopwekking. Maar om direct alle energieopwekkende installaties te verbieden, gaat ons te ver.”

GL: “Wij willen helemaal niet ons hele buitengebied volgooien met zonnepanelen. En daarbij geldt voor ons de voorwaarde dat het ook een plus moet zijn voor landschappen en biodiversiteit. Als je het landschappelijk inpast, dan gaat het helemaal niet ten koste van natuur en biodiversiteit.”

PvdA: “het gaat om onze ambitie en het gaat om ons doel en onze ambitie en ons doel is: duurzaam Wageningen. En dat zal ook op ons eigen, zo geliefde grondgebied in het buitengebied moeten. Het is gewoon niet anders.”

 

Bron afbeelding: UNSPLASH