Beroepszaak tegen lozing Enka-vervuiling trekt aandacht

Mooi Wageningen en Stichting Milieuwerkgroepen Ede (SME) blijven strijden tegen lozing van de Enka-vervuiling op de Nederrijn en het verspillen van grondwater. Op 28 mei diende het beroep bij de rechtbank in Arnhem. Het is nog wachten op de uitspraak van de rechtbank. Ondertussen trekt de zaak landelijke aandacht.

In Trouw verscheen op 29 mei een paginagroot artikel over de zaak en de zitting (lees artikel). Afgelopen week publiceerde de Gelderlander op de voorpagina over de zaak (lees artikel voorpagina en artikel regiokatern De Vallei). Op 1 augustus zoomde de krant in op de volkstuinen die te maken hebben met het vervuilde grondwater (lees artikel in regiokatern en het vervolg daarvan).

Onbehoorlijk bestuur

Op Twitter legden we deze week in het kort nog eens uit waarom we de Edese smeerpijp een staaltje onbehoorlijk bestuur vinden (lees draadje). Voor verdunning en lozing van dit afval is dagelijks 360.000 liter schoon grondwater nodig, en dat zeker een eeuw lang. Dit grondwater is van drinkwaterkwaliteit. Om een idee te geven: dit verbruik is vergelijkbaar met het jaarverbruik van drinkwater van 55.000 gezinnen; zoveel wonen er ongeveer in Ede. Consumentenprijs hiervan: jaarlijks 14 miljoen euro. Dit grondwater heeft dus wel degelijk een prijs. Toch worden de kosten van deze waterverspilling in de berekeningen van wat de lozing kost niet meegenomen, net zo min als het effect op verdroging van de Veluwe (lees ook ons eerdere bericht hierover en recent artikel in de Volkskrant),

Geen eerlijke berekening kosten

Zuivering van het vervuilde grondwater voor lozing is ook lang niet zo duur als partijen voorspiegelen. Zeker als je eerlijk rekent en dus ook de kosten voor grondwaterverbruik, verdroging van de Veluwe en milieuvervuiling meeneemt. Overheden geven niet het goede voorbeeld als ze deze kosten afwentelen op de maatschappij. Verdunning van afval zodat het ‘binnen de normen van lozing blijft’ is en blijft gewoon afvaldumping.

Tot slot is er nooit goed gekeken wat nu precies de aard van de vervuiling is. Terwijl er gezien de activiteiten in de fabriek naast sulfaat ook kankerverwekkende stoffen als pentachloorfenol, dioxines en pcb’s in het grondwater moeten zitten. (lees ook ons bericht van 5 oktober 2019).

Mens en natuur verdienen betere oplossing

De inwoners van Wageningen en Ede (plus iedereen stroomafwaarts) én de Natura 2000-gebieden Veluwe, Rijntakken en Binnenveld verdienen bestuurders die voor deze vervuiling een oplossing vinden die wél duurzaam en gezond is. Wij blijven ons daar voor inzetten!


Steun deze en andere acties, word lid van Mooi Wageningen.


Foto schoorstenen: zeze57 (CC BY-ND 2.0)