Ecologische verbindingszone Bornsesteeg-Blauwe Bergen versterken

Ecologische verbindingszone Bornsesteeg-Blauwe Bergen versterken

Woningcorporatie Idealis is van plan om tussen de Bornsesteeg en de Blauwe Bergen twee nieuwe woonlocaties voor studenten te realiseren. De voorgenomen bouw heeft naar de mening van Mooi Wageningen een te groot negatief effect op de toch al smalle ecologische verbindingszone ter plekke. Mooi Wageningen adviseert het college van B en W om het voorgenomen concept-ontwikkelkader voorlopig nog niet vast te stellen en een voorstel uit te werken, waarin een bredere verbindingszone wordt gegarandeerd.

Twee modellen

Tijdens de planvorming zijn twee modellen gepresenteerd, waarbij de breedte van ecologische verbindingszone flink verschilde. Ondanks dat alle ‘groene’ organisaties niet enthousiast waren over de locatie van de studentenhuisvesting langs de Bornsesteeg, was het model met de breedste ecologische verbindingszone mogelijk nog acceptabel. Helaas is in het concept-ontwikkelkader gekozen voor aangepast model waarbij de ecologische verbindingszone nog smaller is dan in het model met de smalste verbindingszone.

Externe effecten

Omdat het aangepaste model uitgaat van gebouwen aan beide zijden van de ecologische verbindingszone zullen grote negatieve effecten optreden. Denk hierbij aan lichtoverlast vanuit de gebouwen, schaduwwerking en extra geluidbelasting. Zo’n ontwikkeling vraagt juist om een veel bredere verbindingszone dan nu voorgesteld wordt.

Fietstunnel Nijenoord Allee

Met de voorgenomen verbreding van de Nijenoord Allee en de aanleg van de fietstunnel bij de kruising met de Churchillweg zal weinig overblijven van de groenstrook direct grenzend aan de noordzijde van de Nijenoord Allee. Deze strook zal daarom ook niet meer als ecologische zone kunnen functioneren. Hierdoor is een (brede) groenverbinding tussen Bornsesteeg -Blauwe Bergen op de te ontwikkelen woonlocatie extra belangrijk.

Reactie-advies Mooi Wageningen concept-ontwikkelkader Bornsesteeg