Illegale aantasting groen erfgoed bedrijventerrein WUR

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend tegen de vergunningaanvraag van de WUR om een gedeelte van de houtwal langs de Bornsesteeg te rooien voor de aanleg van een fietspad.

Illegale activiteit van de WUR

Begin juni constateerde een van onze leden op het bedrijventerrein van de WUR langs de Bornsesteeg een aantasting van de houtwal. De houtwal was doorsneden met een laag asfalt bedekt met zand voor de aanleg van een fietspad. De betreffende houtwal is conform het geldende bestemmingsplan beschermd. Voor de aanleg van het fietspad is een omgevingsvergunning nodig. Omdat deze vergunning ontbreekt zijn de uitgevoerde werkzaamheden voor de aanleg van het fietspad door de houtwal illegaal.

Vanwege het ontbreken van de omgevingsvergunning heeft Mooi Wageningen een handhavingsverzoek ingediend bij de Omgevingsdienst. Op ons verzoek heeft op 28 juli 2021 de Omgevingsdienst geconstateerd dat er inderdaad zonder een omgevingsvergunning werkzaamheden zijn uitgevoerd. De werkzaamheden zijn stilgelegd. Voortzetting is pas mogelijk na vergunningverlening.

Aanvraag omgevingsvergunning en hervatten van de werkzaamheden

Na indiening (13 augustus) van een aanvraag om vergunning door de WUR is deze aanvraag op 20 augustus door de gemeente gepubliceerd. Belanghebbenden kunnen hun zienswijze geven voor of tegen het verlenen van de vergunning.  Ondanks dat de vergunning nog niet is verleend, zijn op 23 augustus de werkzaamheden toch hervat. De gemeente vindt een snelle aanleg van het fietspad om verkeerstechnische redenen belangrijker dan de aantasting van de houtwal. Een inhoudelijke onderbouwing van deze belangenafweging geeft de gemeente niet.

Geasfalteerd fiets- en wandelpad na hervatten werkzaamheden

Zienswijze Mooi Wageningen

Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend en aangeven dat het belangrijk is om zorgvuldig met het groene erfgoed op de campus om te gaan. De bomen en houtwallen hebben historische en ecologische waarden. Aantasting van houtwallen of bomenkap moet bij aanleg van nieuwe infrastructuur zoveel mogelijk worden voorkomen. Het verzoek is dan ook om de vergunning niet te verlenen.

Zonder ontheffing gekapte strook van het Dassenbos

Niet de eerste keer

Helaas is het niet de eerste keer dat zonder vergunning of ontheffing aantasting van beschermde groenstructuren op het WUR-terrein plaats vindt. Eerder zijn bij het Dassenbos al zonder ontheffing bomen gerooid.

Mooi Wageningen vind het zeer kwalijk dat een organisatie, zoals de WUR die zich profileert als groen bij herhaling op illegale wijze bomen en houtwallen rooit. En dat een gemeente die zich profileert als groen daar niet adequaat tegen optreedt.