DOELSTELLINGEN

Mooi Wageningen is een vereniging en in 2001 ontstaan uit protest tegen plannen om de Wageningse Eng te bebouwen. Dat heeft de jonge vereniging destijds met succes weten tegen te houden. Daardoor kunnen we nu nog altijd genieten van dat karakteristieke glooiende, open landschap. En zo zijn er in en rond Wageningen nog heel veel mooie landschappen en natuurwaarden die blijvend aandacht en goede zorg verdienen.
Onze doelstellingen zijn:

 • Behoud en verdere ontwikkeling van natuur en landschap in de gemeente Wageningen en de daarmee verband houdende gebieden van de buurgemeenten.
 • Stimuleren en ondersteunen van de gemeente Wageningen bij haar streven de kwaliteit van haar natuur en landschap te beschermen en te vergroten.

HOE wij dat doen

Mooi Wageningen zet zich op drie manieren in voor natuur en landschap in Wageningen en omstreken:

 • Door het organiseren van activiteiten, zoals natuurwerkdagen en opschoonwandelingen. Een jaarlijks terugkerende activiteit is de Nationale Natuurwerkdag in november. In de wintermaanden helpen we met het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals knotwilgen en houtwallen. Voor gereedschap, koffie en soep wordt gezorgd. Een paar keer per jaar doen we mee met de opschoonwandelingen van Wageningen Schoon. Wageningen Schoon zorgt voor afvalgrijpers en afvalzakken, koffie en koek. Elke keer wordt een andere route gekozen om samen op te schonen. Ook kinderen zijn van harte welkom! Let op onze aankondigingen op deze website en sociale media.
 • Door het beïnvloeden van het natuur- en landschapsbeleid van overheden en grondeigenaren, door lobby en inspraak bij plannen, en desnoods door bezwaar en beroep tegen besluiten. Denk aan onze succesvolle procedures tegen de aanlag van de pandaparkeerplaats en de golfbaan in het bos van de Dorschkamp.
 • Door het ontwikkelen van plannen en burgerinitiatieven voor natuur en landschap, zoals voor natuurontwikkeling door burgers in het Binnenveld (nu Stichting Mooi Binnenveld) en het bestrijden van zwerfafval (nu Stichting Wageningen Schoon).

BESTUUR

Het bestuur wordt benoemd door de leden, de taakverdeling besluit het bestuur onderling. Het werk is onbezoldigd. Sinds de alv van mei 2022 bestaat het bestuur uit:

 • voorzitter (vacant)
 • Joost Reijnen (penningmeester)
 • Hans Brons (vice-voorzitter)
 • Marjan Boone (secretaris)
 • Adriana Hulsmann
 • Raoul Beunen
 • Herman Agricola
 
Joost Reijnen

Joost is in 2020 tot het bestuur toegetreden:

‘Ooit afgestudeerd als analytisch chemicus op de universiteit in Nijmegen, ben ik via de vervangende dienstplicht, gaan werken bij de Gelderse Natuur en Milieufederatie (GNMF). Het werk voor en bij deze natuur- en milieuorganisatie vond ik zo leuk dat ik daar vervolgens ruim 33 jaar ben gebleven.

Mooiste plek is voor mij de Blauwe Kamer vanwege de grote natuurrijkdom en de halfwilde paarden en runderen (koniks en galloways). Ik heb er ook vijf jaar gewoond.

In 2015 ben ik lid van Mooi Wageningen geworden, omdat het een vereniging met leden is en directe relaties heeft met inwoners uit Wageningen en Mooi Wageningen actief resultaat boekt bij het beschermen van natuur en landschap.

Naast mensen enthousiast maken voor natuur en landschap, is het ook nog steeds noodzakelijk om deze in voldoende mate te blijven beschermen. Via Mooi Wageningen liggen hier volop kansen.'

Raoul Beunen

Raoul houdt zich als bestuurslid bezig met het initiëren en coördineren van initiatieven rond inrichting en beheer van natuur en landschap:
’Als onderzoeker heb ik gemerkt dat bescherming van natuur in Nederland geen vanzelfsprekendheid is en dat actieve burgers nodig zijn om ervoor te zorgen dat er niet al te veel plannen worden uitgevoerd die ten koste gaan van natuur en landschap. Ik realiseerde me dat ik daaraan ook zelf een steentje kan bijdragen. Ik ben in 2016 lid geworden omdat ik zag hoe belangrijk een vereniging als Mooi Wageningen is voor het behoud van natuur en landschap in Wageningen.
Als bestuurslid hoop ik te bereiken dat er meer aandacht komt voor natuur en landschapswaarden; dat er geen ruimtelijke ontwikkelingen plaats vinden die ten koste gaan van natuur en landschap; en dat we er samen met allerlei andere partijen voor zorgen dat de biodiversiteit in Wageningen weer gaat toenemen.’

Hans Brons

Onze nestor Hans Brons, portefeuille inspraak, bezwaar en beroep:

'Ik ben volgens mij lid geworden in de tijd van het windpark dat aan de Haarweg moest komen. Mooi Wageningen 'doe-er-iets-aan' is een goede mix van publieksvriendelijke acties en verzet tegen ruimtelijke ordeningplannen. Ik zet mij in voor juridisch getinte dossiers. Bij de mooie momenten gerelateerd aan natuur en landschap in en om Wageningen horen dan ook het niet doorgaan van de uitbreiding van golfbaan en de pandaparkeerplaats.'

Adriana Hulsmann
Penningmeester “Dat ik actief wilde worden voor Mooi Wageningen komt door mijn raadslidmaatschap. Wethouders en raadsleden zijn relatief kort betrokken bij de besluitvorming rond de leefomgeving, waaronder natuur en landschap. Besluiten die grote impact kunnen hebben baseren ze echter niet altijd op historische kennis en langetermijnvisie. Organisaties als Mooi Wageningen hebben een veel langere adem, gedegen kennis en visie op de impact van beslissingen op de toekomst van onze omgeving en behoud van historische waarden. Hoe lastig de vereniging soms was met haar kritische vragen en veelvuldige bezwaren, toch heeft het mij tijdens mijn acht jaar in het gemeentebestuur veel opgeleverd. Mooi Wageningen heeft een vitale rol in de bewaking en bescherming van Wageningen en omgeving.”
Marjan Boone

Secretaris

Marjan heeft gewerkt als onderzoeksassistent bij WUR in de plantenveredeling en bij de VU kwartairgeologie en laaglandgenese.

‘Als lid van een wandelgroep in Wageningen geniet ik van het prachtige landschap in en rondom Wageningen en omgeving.' Daarom zet ik mij graag in voor Mooi Wageningen.’

Previous
Next

Hierboven stellen onze bestuursleden zichzelf voor.

Het bestuur wordt bijgestaan door een groep actieve leden in de zogenaamde ‘schil’.

Oud-bestuursleden van Mooi Wageningen zijn onder andere: Patrick Jansen, Rob Janmaat, Bas van Vliet, Hugo Hoofwijk, Bastiaan Meerburg, Wim Aalbersberg, Ben Schaap, Nonja Remijn en Jan Kuijkhoven.

Leden van Mooi Wageningen kunnen per mail de statuten opvragen (zie contact).

We hebben ook een privacyreglement.

Bekijk ook onze jaarstukken.

Samenwerking

Mooi Wageningen werkt bij voorkeur samen met andere organisaties.

Hier volgt een lijst van organisaties die in Wageningen en omstreken actief zijn ten behoeve van natuur en landschap: