GNN: provincie blijft bij afzwakking

Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland blijven voornemens om de regels voor de bescherming van het Gelders Natuurnetwerk (GNN) te wijzigen. Deze wijziging pakt negatief uit voor natuur. Mooi Wageningen heeft ertegen geprotesteerd. Maar de reactienota van de Gedeputeerde Staten belooft weinig goeds.

De voorgestelde wijzigingen in het Gelder Natuurnetwerk (GNN) zijn slecht voor de natuur omdat de nieuwe regels allerlei nieuwe ontwikkelingen, zoals het bouwen van woningen, horecagelegenheden, het ontwikkelen van zonneparken of de aanleg van golfterreinen mogelijk maken. Onder de huidige regels zijn dit soort zaken niet toegestaan. Deze wijzigingen worden geregeld in de zogenaamde Omgevingsverordening. Op de kaart bij de gewijzigde Omgevingsverordening was ook te zien dat de provincie grote delen van het natuurnetwerk wilde schrappen.

Zienswijze: GNN niet verzwakken

Mooi Wageningen heeft eind vorig jaar een zienswijze gestuurd. Daarin verzochten we de provincie dringend om natuur beter te beschermen, de regels niet af te zwakken en geen natuurgebieden te schrappen. Via social media is die zienswijze gedeeld met allerlei andere organisaties in Gelderland en velen van hen hebben op basis daarvan ook een reactie gestuurd naar de provincie. In dit bericht vind je onze zienswijze.

In dit Twitter-draadje legt Raoul Beunen het probleem nog eens uit, met simpele afbeeldingen.

raoul beunen gnn twitter

Ook Stichting behoud cultuurlandschap De Dorschkamp heeft actief mensen opgeroepen om een zienswijze in te dienen, specifiek gericht op het voornemen om natuurgebied langs de Wageningse Eng en in Wageningen-Hoog te schrappen. Ook hun oproep leverde vele zienswijzen op.

GNN langs Eng en in Wageningen-Hoog gered

De reacties uit Wageningen en de zorgen over natuur waren zo massaal dat de provincie in haar reactienota een generiek antwoord heeft geformuleerd op de vragen en zorgen die zijn geuit. Lees hier de reactienota.

Uit die reactie blijkt dat het schrappen van natuurgebied een fout betrof. De reactienota maakt niet duidelijk hoe die fout kon ontstaan, waarom niemand die fout opmerkte voordat de stukken ter inzage werden gelegd en waarom niet eerder is gecommuniceerd over deze fout. Het belangrijkste is dat de fout inmiddels is hersteld en dat het voornemen om natuurgebied te schrappen is ingetrokken.

Gelderland verzwakt wel natuurbescherming

Gedeputeerde Staten blijft wel bij haar besluit om de bescherming van natuur af te zwakken. In de komende maanden zullen de Provinciale Staten hier een besluit over nemen. Samen met andere natuurbeschermingsorganisaties wil Mooi Wageningen de Provinciale Staten overtuigen van het risico’s hiervan.

Ten eerste betreft dat een risico voor natuur en biodiversiteit omdat met de nieuwe regels allerlei nieuwe activiteiten en ontwikkelingen mogelijk worden in beschermd natuurgebied. Ten tweede betekent de wijziging van de regels dat er veel meer discussie zal komen over wat er wel en niet mogelijk is in beschermd natuurgebied. De werklast voor ambtenaren van provincie en gemeenten die zich bezighouden met vergunningverlening en handhaving zal hierdoor toenemen. Ook zullen belanghebbenden vaker juridische procedures gaan voeren. Als gevolg daarvan polariseert het debat en komt natuurbescherming nog meer onder druk te staan dan nu al het geval is.

zonnepark GNN mooi wageningen
Zonnepark. Foto: Henk-Jan van der Klis (CC-BY-NC-ND-2.0)

Wijzigingen haaks op eigen ambities

Onze conclusie blijft dat de voorgenomen wijziging van de Omgevingsverordening haaks staat op de ambities om de biodiversiteitscrisis op te lossen. Ook staat het haaks op het natuurbeleid dat de provincie Gelderland daarvoor heeft geformuleerd. Het heeft simpel gezegd weinig zin om veel middelen te investeren in de realisatie van natuur als er daarna alsnog allerlei andere activiteiten en ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt in beschermd natuurgebied.

beekdal quadenoord mooi wageningen gnn