Zonneparken in Wageningen

Stand van zaken
Aan de Haarweg is inmiddels de bouw van het eerste zonnepark van Wageningen gestart. De procedure voor de aanleg van het tweede zonnepark aan de Wageningse Afweg is gaande. Daarnaast zijn er plannen in voorbereiding voor een zonnepark aan het Kanaal/Slagsteeg en op Wageningen Hoog voor een klein zonnepark aan de Keijenbergseweg en een groot zonnepark op de voormalige stortplaats. Vereniging Mooi Wageningen staat kritisch ten opzichte van al deze ontwikkelingen.

Windturbines en zonneparken langs grote infrastructuur
Wageningen is in de Regio Food Valley qua oppervlakte één van de kleinste gemeenten. De schaarse open ruimte staat onder druk, omdat deze nodig is voor duurzame voedselproductie, zonneparken, verbetering van natuur en landschap, versterking van extensieve recreatie en mogelijk uitbreiding van de woningbouw. Volgens de Regionale Energie Strategie van Food Valley liggen de beste kansen voor duurzame elektriciteitsopwekking dan ook langs de grote snelwegen (A12/A30). De combinaties van windturbines en zonneparken leveren hier het beste rendement. Een keuze die Mooi Wageningen ondersteunt. Toch heeft de gemeente in haar visie buitengebied besloten de komende jaren op Wagenings grondgebied een areaal ter grootte van 60 hectare aan zonneparken te realiseren en deze ambitie laten opnemen in de RES. Mooi Wageningen heeft, gezien de negatieve effecten voor landschap en natuur, steeds aangeven dat zo’n groot areaal onwenselijk is.

Randvoorwaarden
Voor zover zonneparken worden gerealiseerd vindt Mooi Wageningen dat deze aan strenge randvoorwaarden moeten voldoen:

  • Maximale inzet van het benutten van daken en parkeerterreinen voor het plaatsen van zonnepanelen.
  • Revenuen van het zonnepark komen voor tenminste 50% ten gunste van bewoners van Wageningen, zowel wat betreft financiële participatie als eigenaarschap.
  • Aanleg van een zonnepark gaat gepaard met een substantiële investering in het verbeteren van de biodiversiteit en landschapswaarden in de directe omgeving, inclusief een bijdrage aan het gemeentelijk landschapsfonds.
  • Bij aanleg van zonneparken is meervoudig ruimtegebruik een pré, zodat minimale aantasting van de open ruimte plaats vindt.

Helaas blijkt de praktijk in Wageningen tot nu toe anders.

Zonnepark Haarweg
Het zonnepark aan de Haarweg (6,1 hectare) voldoet aan geen van de voorwaarden van Mooi Wageningen. De WUR, eigenaar van de grond, heeft op geen enkele wijze onderzocht of op de daken en parkeerplaatsen van de WUR-Campus zonnepanelen kunnen worden geplaatst. LC Energy, de ontwikkelaar van het park, biedt geen eigenaarschap aan inwoners van Wageningen. En het park heeft nauwelijks aandacht voor versterking van biodiversiteit, behalve wat kruidenrijk grasland tussen de panelen. Ook meervoudig ruimtegebruik is niet aan de orde. Het park is dan ook een voorbeeld zoals het niet moet.

Zonnepark Wageningse Afweg
Het zonnepark aan de Wageningse Afweg (4,5 hectare) voldoet aan enkele voorwaarden. Zo is er ruim aandacht voor landschappelijke inpassing en zijn omwonenden hierbij nauw betrokken. Echter op het naastgelegen in ontwikkeling zijnde bedrijventerrein zijn op de daken geen zonnepanelen geplaatst. Tevens stelt de versterking van de biodiversiteit weinig voor. Er is wel aandacht voor de aanwezige soorten als poelkikker en wolfsmelk, omdat dit wettelijk verplicht is. Financiële participatie van omwonenden is volgens het plan mogelijk, maar eigenaarschap blijft geheel bij de ontwikkelaar SolarFields. Mooi Wageningen heeft een zienswijze ingediend op het ontwerp-omgevingsplan.

Zonnepark Business & Science Park Wageningen (BSPW)
Voor de ontwikkeling van een zonnepark (6,6 hectare) langs de Slagsteeg en het Kanaal hebben een vijftal ondernemers van het BSPW-terrein zich verenigd in een BV. De BV heeft de ambitie om 25% van het elektriciteitsverbruik op eigen terrein op te wekken en 75% via het aan te leggen zonnepark. De grond van het zonnepark is eigendom van de gemeente. Mooi Wageningen wil dat de BV eerst serieus probeert om het elektriciteitsverbruik van de bedrijven te reduceren en de opwekcapaciteit op eigen terrein vergroot door bijvoorbeeld het aandeel zonnepanelen op daken en parkeerterreinen te vergroten. De BV staat open voor financiële participatie voor burgers uit Wageningen, maar eigenaarschap blijft bij de BV. Uit de eerste concept-plannen blijkt dat het zonnepark weinig toegevoegde waarde heeft voor de versterking van de biodiversiteit en meervoudig ruimtegebruik.

Locatie Slagsteeg/Kanaalweg

Inmiddels heeft een burgerinitiatiefgroep voor dezelfde locatie een plan ingediend bij de gemeente voor een stadsboerderij Veldoord. Dit plan wil een natuur inclusieve biologische stadsboerderij met een sociaal en educatief karakter realiseren. De eerste contouren van dit plan kan op veel draagvlak rekenen bij zowel de Bewonersvereniging NoordWest als Mooi Wageningen.

Zonneparken Wageningen-Hoog
De eigenaar van Keijenbergseweg 9 wil een klein zonnepark (1,5 hectare) realiseren, waarvan de helft het terrein mogelijk ten goede komt aan het versterken van landschap en natuur. De initiatiefnemer wil het zonnepark samen met bewoners uit Wageningen-Hoog ontwikkelen.  Nadere details ontbreken nog.

Roseboom BV, eigenaar van de voormalige stort aan de Keijenbergseweg heeft aangegeven op dit terrein (9,7 hectare) mogelijk pas over een aantal jaren een zonnepark realiseren.

 

Locatie Haarweg